Voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN zorgvuldig door voordat u deze website (de “Site”) gebruikt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruik van de Site, evenals op de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Site aan u worden geleverd. Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, naast elk ander beleid dat hierin wordt vermeld of waarnaar hierin wordt verwezen, en enige andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de Site, het internet en/of het wereldwijde netwerk. Web. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, verlaat dan de Site

EIGENDOM VAN INHOUD

De site is eigendom van OluKai LLC en wordt beheerd door Authentic Brands VOF, officiële distributiepartner voor OluKai.eu. OluKai LLC en haar moederorganisatie, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “OluKai”). Alle inhoud die op de Site wordt aangeboden of weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software ("Inhoud"), is eigendom van OluKai, zijn licentiegevers en/of haar contentaanbieders. Alle elementen van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, het algemene ontwerp en de inhoud, worden beschermd door handelsopmaak, auteursrecht, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze of een andere overeenkomst met OluKai, mag geen enkel deel of element van de Site of de inhoud ervan op welke manier dan ook worden gekopieerd of opnieuw worden verzonden en de Site, de inhoud ervan en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van OluKai of zijn licentiegevers. tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

AUTEURSRECHTEN

Het auteursrecht op alle inhoud is en blijft eigendom van OluKai. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten op de Site, bent u uitsluitend bevoegd om documenten, audio en video op de Site te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag de materialen niet wijzigen en u mag geen enkele inhoud kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Tenzij toegestaan ​​onder de wet met betrekking tot auteursrecht, mag u geen enkele inhoud hergebruiken zonder eerst toestemming van OluKai te verkrijgen. Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving verboden. U mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materiaal of andere inhoud op de Site.

In het geval dat u software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot screensavers, pictogrammen, video's en achtergronden) van de Site, zal de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de " Software”) worden aan u in licentie gegeven door OluKai. OluKai draagt ​​de eigendom van de Software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Software is vastgelegd, maar OluKai behoudt de volledige eigendom van de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm.

HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van OluKai die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot: het woordmerk “OluKai”, het OluKai-logo, het Makau Bone Hook-logo en de woordmerken “AnywhereAloha”, “Walk Story”, “ Drop-in Heel”, “Fit by Nature, Crafted by Hand” en “Ali'i Collection”) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van OluKai of haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. U mag de handelsmerken van OluKai op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de Site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olukai. Het gebruik van de handelsmerken van OluKai op een andere website of netwerkcomputeromgeving, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (of een deel van) de Site op een externe internetsite of het creëren van links, hypertekst, links of deep links tussen de Site en elke andere internetsite is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OluKai.

VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN WACHTWOORD

U maakt een gebruikersnaam en wachtwoord aan om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site, inclusief bestelgedeelten. Deel deze informatie met niemand. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEDEREEN DIE UW WACHTWOORD EN GEBRUIKERSNAAM GEBRUIKT, ONGEACHT OF DEZE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DAADWERKELIJK DOOR U IS TOEGESTAAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE COMMUNICATIE EN TRANSMISSIES EN ALLE VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) OPGENOMEN DOOR DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van deze Site.

Wanneer u de Site gebruikt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op de Site of via onze andere diensten te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

PRODUCTEN, INHOUD EN SPECIFICATIES

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site volledig, nauwkeurig en actueel is; Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze site echter af en toe onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij doen geen uitspraken over de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze site. Producten op deze site zijn bijvoorbeeld mogelijk niet beschikbaar, hebben andere kenmerken dan de producten die op deze site staan ​​vermeld, of hebben mogelijk een andere prijs dan die op deze site staat vermeld. We doen bijvoorbeeld alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten nauwkeurig weer te geven, inclusief de toepasselijke kleuren; De werkelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Bovendien kunnen we zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie over prijs en beschikbaarheid. Hoewel het onze gewoonte is om bestellingen per e-mail te bevestigen, houdt de ontvangst van een e-mailbestellingsbevestiging niet in dat wij een bestelling aanvaarden of dat wij een aanbod bevestigen om een ​​product of dienst te verkopen. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid voor een product of dienst te beperken en/of service aan een klant te weigeren. We kunnen ook verificatie van informatie vereisen voorafgaand aan de aanvaarding en/of verzending van een bestelling.

AUTEURSRECHTSKLACHTEN

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan onze auteursrechtagent de onderstaande schriftelijke informatie. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om ons, onze dochterondernemingen en haar dochterondernemingen ervan op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; En
  • Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

AFWIJZING VAN GARANTIES

DE SITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK, IN DE VOLLEDIGE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMENE INFORMATIEDOELEINDEN EN VORMT GEEN ADVIES. OLUKAI VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE INFORMATIE EN/OF FACILITEITEN OP DE SITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ACTUEEL ZIJN, OF DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN IN DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT, IS VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. OLUKAI GEEFT GEEN ENKELE GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DE SITE IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS, IN ELK GEVAL, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. OLUKAI BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE GEHELE OF EEN DEEL VAN DE SITE OP ELK MOMENT EN ZONDER KENNISGEVING OP TE SCHORTEN OF INTREKKEN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. NOCH OLUKAI, NOCH ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, NOCH ENIGE VAN HAAR AGENTEN OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SITE ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJKHEID OM DE MATERIALEN OP DE SITE TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF ENIGE ONJUISTHEID OF ONVOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE SITE, OF DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN, ZELFS ALS OLUKAI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE . HOUD ER REKENING MEE DAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING

VERGOEDING

U stemt ermee in om OluKai en elk gelieerd bedrijf of individu te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gerelateerd aan enige schending van deze voorwaarden door u of uw geautoriseerde gebruikers, of in verband met met het gebruik van de Site of het internet, of uw aankopen of de plaatsing of verzending van een bericht of informatie op deze Site door u of uw geautoriseerde gebruikers, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

BEËINDIGING

U of wij kunnen uw account of uw gebruik van deze site op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden, opschorten of beëindigen. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle bestellingen die via uw account zijn geplaatst of kosten die vóór de beëindiging zijn gemaakt. We kunnen uw toegang tot onze Site ook blokkeren in het geval dat (i) u deze Algemene Voorwaarden schendt; (ii) wij zijn niet in staat de informatie die u ons verstrekt te verifiëren of te authenticeren; of (iii) wij van mening zijn dat uw acties financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid voor u, onze gebruikers of ons kunnen veroorzaken. U stemt ermee in dat OluKai niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke opschorting of beëindiging.

LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Voor uw gemak en om het gebruik van de Site te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links worden aangeboden naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze links brengen u buiten de diensten van OluKai en buiten de OluKai-site en vallen buiten de controle van OluKai. Dit omvat links naar partners die de logo's van Olukai kunnen gebruiken als onderdeel van een co-brandingovereenkomst. De sites waarnaar u kunt linken, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en hoewel OluKai ernaar streeft de integriteit van haar site te beschermen, is OluKai niet verantwoordelijk en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze sites. U bezoekt/toegang tot deze sites derhalve geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat deze andere sites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens kunnen verzamelen of om persoonlijke informatie kunnen vragen. U wordt daarom geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op die websites te controleren voordat u deze gebruikt.

MISBRUIK VAN DE SITE

Het is u verboden de Site te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal dat inbreuk maakt of kan zijn, bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend, illegaal of materiaal dat een gedrag aan te moedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of een wet overtreedt. Het is u ook verboden de Site te gebruiken om te adverteren of commerciële verzoeken uit te voeren.

U stemt ermee in dat u geen robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel zult gebruiken om voor welk doel dan ook toegang te krijgen tot de Site zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien stemt u ermee in dat u niet: (i) enige actie zult ondernemen die naar ons eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur oplegt of kan opleggen; (ii) de goede werking van de Site of de activiteiten die op de Site worden uitgevoerd, verstoren of proberen te verstoren; of (iii) alle maatregelen omzeilen die we gebruiken om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken.

Als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u de voorgaande verbodsbepalingen heeft overtreden of waarschijnlijk zult overtreden, kunnen we, naast eventuele rechtsmiddelen of rechtsmiddelen die we ter beschikking hebben, elke actie ondernemen die we nodig achten om de aandoening te genezen of te voorkomen. overtreding, inclusief maar niet beperkt tot de onmiddellijke verwijdering van het gerelateerde materiaal of de inhoud van deze site. Wij zullen volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties, gerechtelijk bevel of dagvaarding waarin ons wordt verzocht of opgedragen de identiteit bekend te maken van iemand die dergelijk materiaal plaatst.

DISCLAIMER VAN DEELNAME

Van tijd tot tijd maakt OluKai het mogelijk om door u gegenereerde inhoud te bekijken en te verspreiden, bijvoorbeeld via “Tell a Friend” of e-postings of het verzenden van ansichtkaarten naar anderen. U erkent dat OluKai uitsluitend fungeert als passief kanaal voor de distributie en niet verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inhoud van de door u of andere gebruikers gegenereerde communicatie en materialen. Als u opmerkingen of recensies op de Site plaatst, verleent u ons ook het recht om de naam die u indient bij een recensie, commentaar of andere inhoud, indien aanwezig, te gebruiken in verband met een dergelijke recensie, opmerking of andere inhoud. OluKai behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle communicatie en materialen te blokkeren of te verwijderen waarvan zij meent dat deze niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden, of anderszins onaanvaardbaar zijn voor OluKai.

ONVRAAGDE IDEEËN

OluKai hanteert het beleid om geen ongevraagde inzendingen van ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen, ongeacht of deze bestaan ​​uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) van personen buiten OluKai te beoordelen of te accepteren. plaats daarom geen Materialen op de Site en stuur deze ook niet per e-mail of anderszins naar OluKai. In het geval dat u OluKai materialen stuurt, ondanks het verzoek om dit niet te doen, heeft OluKai het recht om dergelijke materialen in de ruimste zin en kosteloos te gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren en is OluKai niet gebonden aan enige vertrouwelijkheid. verplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

OluKai behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment delen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden (inclusief het privacybeleid van OluKai), betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

AANKOPEN

Wanneer we het mogelijk maken om producten via de Site te bestellen, lees dan ook de algemene voorwaarden en het retour-/ruilbeleid die van toepassing zijn op die aankopen. Deze algemene voorwaarden en het retourbeleid vindt u op de pagina waar u uw bestelling plaatst.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle problemen met betrekking tot deze site vallen onder de wetten die van toepassing zijn in de Verenigde Staten, en iedereen die deze site gebruikt, gaat ermee akkoord dat eventuele rechtszaken zullen worden gevoerd bij de staats- of federale rechtbank in Californië. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het nietige gedeelte wordt vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en rechtsgevolgen hebben.

UW TOESTEMMING

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid dat hier te vinden is: Privacybeleid

AUTHENTIEKE MERKEN

Authentic Brands VOF is de officiële distributiepartner van OluKai LLC en exploiteert de website www.olukai.eu. Authentic Brands VOF is gevestigd in Nederland. Klopperman 4A 2292 JD Wateringen. Authentic Brands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 70849331 en BTW-nummer NL858483828B01. Neem contact op met +31(0)85 822 96 12